Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΛΑΙΣΙΟ

Υπό «κανονικές» συνθήκες, οι ευκαιρίες που έχουν τα άτομα με λειτουργική ποικιλομορφία για ενεργό συμμετοχή στα κοινά ήταν ήδη περιορισμένες, πολύ πιο πριν από το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης, η οποία όξυνε το πρόβλημα ακόμα περισσότερο. Η έκθεση του 2020 για την πανδημία του COVID-19 από την Inclusion Europe, αναφέρει ότι πολλά άτομα με αναπηρίες απομονώθηκαν για μήνες από τις οικογένειες και τους φίλους τους κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, καθώς έκλεισαν τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας και υποστήριξης, μειώνοντας έτσι σημαντικά τη δυνατότητά τους να κοινωνικοποιηθούν και να συμμετέχουν στα κοινά.

Εν συντομία, διαπιστώνουμε ότι τα άτομα με αναπηρίες είναι απομονωμένα κοινωνικά και δεν έχουν ευκαιρίες να διαδραματίσουν έναν ενεργό ρόλο στις κοινότητες που ανήκουν είτε λόγω των φυσικών εμποδίων που προκαλούνται εξαιτίας των αναπηριών τους, είτε γιατί ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή λόγω της κατάστασης που διαμορφώθηκε με την πανδημία του COVID-19. Η χρήση της τεχνολογίας θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να ξεπεραστούν τα φυσικά εμπόδια και να εξασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ισότιμη βάση με τους άλλους όταν αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Η ψηφιακή συμμετοχή έχει αναδείξει τις δυνατότητές τους για την άρση των εμποδίων και τη δυνατότητα μιας πιο ισότιμης συμμετοχής για όλους.

ΣΤΟΧΟΙ

Το Έργο ACTIVATE έχει ως κύριους στόχους:

  • Την εκπαίδευση των ενήλικων ατόμων με αναπηρίες για να αποκτήσουν τις ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται για να συμμετέχουν ενεργά σε πρωτοβουλίες κοινωνικής δράσης και να συμπεριλαμβάνονται στην ψηφιακή κοινωνία.;
  • Την παροχή πόρων και εργαλείων σε επαγγελματίες που ασχολούνται με αυτά τα άτομα, ώστε να μπορούν να τους ευαισθητοποιήσουν, να τους εκπαιδεύσουν και να τους υποστηρίξουν στις δράσεις συμμετοχής τους στην κοινότητα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ψηφιακών εργαλείων.;
  • Την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενήλικων ατόμων με αναπηρίες για την άρση των φυσικών εμποδίων με σκοπό την ενεργό τους κοινωνική συμμετοχή· ;
  • Την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των ενήλικων ατόμων με αναπηρία στην κοινότητά τους και εξασφάλιση της πλήρους συμμετοχής τους στην κοινωνία σε ισότιμη βάση με τους άλλους, ;
  • Την ενίσχυση της αυτονομίας των ατόμων με αναπηρίες και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

Το έργο ACTIVATE απευθύνεται πρωτίστως και άμεσα ​σε ενήλικες με αναπηρίες​, αποβλέποντας στην ανάπτυξη των ψηφιακών τους δεξιοτήτων και ικανοτήτηων, ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν και να προωθούν πρωτοβουλίες κοινωνικής δράσης, να έχουν ολοκληρωμένες κοινωνικές σχέσεις και να καταπολεμούν την απομόνωση και τις αρνητικές επιπτώσεις που αυτή έχει για τη σωματική και ψυχική τους υγεία.

Οι δευτερεύουσες ομάδες-στόχοι είναι ​επαγγελματίες από διαφορετικές ειδικότητες που ασχολούνται με ενήλικες με αναπηρίες. Αναμένεται ότι το έργο αυτό θα τους παράσχει πόρους και εργαλεία προκειμένου να τους ευαισθητοποιήσει, να τους εκπαιδεύσει και να τους υποστηρίξει στις δράσεις συμμετοχής τους στην κοινότητα.

WordPress Ειδοποίηση Cookie από το Real Cookie Banner