Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΛΑΙΣΙΟ

Υπό «κανονικές» συνθήκες, οι ευκαιρίες που έχουν τα άτομα με λειτουργική ποικιλομορφία για ενεργό συμμετοχή στα κοινά ήταν ήδη περιορισμένες, πολύ πιο πρίν από το ξέσπασμα της πανδημικής κρίσης, η οποία όξυνε το πρόβλημα ακόμα περισσότερο. Η έκθεση του 2020 για την πανδημία του COVID-19 από την Inclusion Europe, αναφέρει ότι πολλά άτομα με αναπηρίες απομονώθηκαν για μήνες από τις οικογενείες και τους φίλους τους κατά τη διάρκεια της απογόρευσης της κυκλοφορίας, καθώς έκλεισαν τα κέντρα ημερίσιας φροντίδας και υποστήριξης, μειώνοντας έτσι σημαντικά τη δυνατότητα των εν λόγω ατόμων να κοινωνικοποιηθούν και να συμμετέχουν στα κοινά.

Εν συντομία, διαπιστώνουμε ότι τα άτομα με αναπηρίες είναι απομονωμένοι κοινωνικά και δεν έχουν ευκαιρίες να διαδραματίσουν έναν ενεργό ρόλο στις κοινότητες που ανήκουν είτε λόγω των φυσικών εμποδίων που προκαλούνται εξαιτίας των αναπηριών τους, είτε γιατί ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή λόγω της κατάστασης που διαμορφώθηκε με την πανδημία του COVID-19. Ωστόσο, η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς μέσω αυτής θα ήταν δυνατό τα άτομα με αναπηρίες να ξεπεράσουν τα φυσικά εμπόδια και να εξασφαλίσουν κατά το μέγιστο δυνατό την ισότιμη συμμετοχή τους στα κοινά. Συνεπώς, η ψηφιακή συμμετοχή των εν λόγω ατόμων θα μπορούσε να συμβάλει δυναμικά στην άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν, επιτρέποντας έτσι μια πιο ισότιμη συμμετοχή στα κοινά από όλους.

ΣΤΟΧΟΙ

Το Έργο ACTIVATE έχει ως κύριους στόχους:

  • Την εκπαίδευση των ενήλικων ατόμων με αναπηρίες για να αποκτήσουν τις ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται για να συμμετέχουν ενεργά σε πρωτοβουλίες κοινωνικής δράσης και ψηφιακής ζωής·;
  • Την παροχή πόρων και εργαλείων σε επαγγελματίες που ασχολούνται με αυτά τα άτομα, ούτως ώστε να είναι σε θέση να τους επιμορφώνουν αναφορικά με τις δυνατότητες των ψηφιακών εργαλείων, να τους παρέχουν εκπαίδευση και υποστήριξη σε δράσεις συμμετοχής στην κοινότητα·;
  • Την αναβάθμιση των ψηφιακών γνώσεων και ικανοτήτων των ενήλικων ατόμων με αναπηρίες για την άρση των φυσικών εμποδίων και την ενεργό τους κοινωνική συμμετοχή·;
  • Την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των ενήλικων ατόμων με αναπηρίες στις κοινότητές τους και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών συμμετοχής καθώς και της πλήρους αξιοποίησής τους·;
  • Την ενίσχυση της αυτονομίας των ατόμων με αναπηρίες και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

Το έργο ACTIVATE απευθύνεται πρωτίστως και άμεσα ​σε ενήλικες με αναπηρίες​, αποβλέποντας στην ανάπτυξη των ψηφιακών τους γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν και να προωθούν πρωτοβούλιες κοινωνικής δράσης, να έχουν ολοκληρωμένες κοινωνικές σχέσεις και να καταπολεμούν την απομόνωση και τις αρνητικές επιπτώσεις που αυτή έχει για τη σωματική και ψυχική τους υγεία.

Οι δευτερεύουσες ομάδες-στόχοι είναι ​επαγγελματίες από διαφορετικές ειδικότητες που ασχολούνται με ενήλικες με αναπηρίες, έμμεσα ή άμεσα. Αναμένεται ότι μέσα από το έργο, θα παρέχονται πόρους και εργαλεία ώστε να μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα με αναπηρίες να αποκτήσουν επίγνωση αναφορικά με τις δράσεις συμμετοχής στην κοινότητα.

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner